Rhian feeding the coati

Rhian feeding the coati

Rhian feeding the coati that was sent over from the Sharjah Wildlife Park